×

İdari para cezaları taksitlendirilebilecek

İdari para cezalarının uygulanmasına yönelik kararları de içeren kabahatler kanununun kimi unsurlarına ait asılları belirleyen tahsilat genel bildirisi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İdari para cezaları 4 eşit taksitte ödenebilecek

Tebliğe nazaran, idari para cezalarının, muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde ödeme mühleti içinde taksitlendirilmesi talep edilebilecek. Cezalar, 4 eşit taksitte ve birinci taksit idari para cezasının ödeme müddeti içinde, geri kalan üç taksit ise cezanın bildirim tarihinden itibaren 1 yıl içinde cezayı veren ünite tarafından belirlenecek müddetlerde ödenecek.

Taksitlerin vaktinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmı muaccel hale gelerek takip edilecek. Lakin, takibi katılaşma koşuluna bağlı olan idari para cezalarının taksitlerinin müddetinde ödenmemesi nedeniyle bu cezaların kalan kısmının takip edilebilmesi, cezanın katılaşmış olma kaidesine bağlı olacak.

Süresi içinde ödenen cezaya %25 indirim

İdari para cezasının ödeme mühleti içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılacak. Cezanın ödenmiş olması, idari yaptırım kararına karşı mühleti içinde kanun yoluna başvurmaya mani teşkil etmeyecek.

Tahsil vakit aşımı sürüleri

Tebliğe nazaran, idari para cezalarında tahsil zamanaşımı mühletleri; 10,000 TL’den az olanlar için 3 yıl, 10,000 TL – 19,999 TL ortasında olanlar için 4 yıl, 20,000 TL – 49,999 TL ortasında olanlar için 5 yıl, 50,000 TL ve üzeri olanlar için 7 yıl olacak.

Zaman aşımı mühleti, idari para cezasının mutlaklaştığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlayacak. İlgili kanun kararı gereği olarak idari yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması yahut yerine getirilememesi halinde vakit aşımı işlemeyecek.

Zaman aşımı müddetinin vakit aşımını kesen ve durduran haller de dikkate alınmak kaydıyla dolması durumunda, idari para cezaları takip edilmeyecek ve bu cezaların tahsilinden vazgeçilecek. Lakin, bu müddetlerden sonra rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek.

Ceza mirasçıya kalmayacak

Cezaların kişiselliği unsuru uyarınca, idari para cezasına muhatap olan gerçek kişinin vefatı halinde bu cezalar mirasçılarından takip edilmeyecek ve cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

Gerçek kişi hakkında vefat tarihinden evvel yahut sonra verilen idari para cezalarının vefat tarihinden sonra takip için vergi dairesine bildirilmesi halinde, bu cezalar vergi dairelerince cezayı veren üniteye iade edilecek. Vefat tarihinden evvel takip için bildirilmiş olan idari para cezaları ise vergi dairesince mirasçılarından takip edilmez ve cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

Tüzel kişi hakkında verilen idari para cezasının hükmî kişiliğin mal varlığından tahsil edilememesi durumunda, bu borcun ödenmesinden sorumlu olan gerçek kişi hakkında yapılan takip sürecinde bu kişinin ölmesi halinde, bu borç gerçek kişinin mirası reddetmemiş mirasçıları nezdinde takibe devam edilecek. Bu karar, isimli para cezaları için de geçerli olacak.

Tebliğle, daha evvel çeşitli tarihlerde yayımlanmış 6 tahsilat genel bildirimi yürürlükten kaldırıldı.

Share this content:

Yorum gönder