×

KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

KERVAN BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL HEYET TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 29.03.2023
Genel Şura Tarihi 03.05.2023
Genel Konsey Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.05.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe AVCILAR
Adres DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 – Genel konsey toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 – 2022 yılı hesap devrine ait İdare Konseyi Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
4 – 2022 yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Şirketi Raporu’nun okunması
5 – 2022 yılı hesap periyoduna ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr- ziyan hesaplarının başka ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 – İdare Heyeti’nin 13.03.2023 tarihli 2022 yılı kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve onaylanması
7 – İdare Konseyi üyelerinin 2022 yılı hesap periyodu faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmeleri
8 – İdare Konseyi üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Heyeti’nin bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince İdare Konseyi üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için ?Ücretlendirme Politikası’ hakkında bilgi verilmesi
11 – 2022 yılı hesap periyodunda yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılı hesap devrinde yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
12 – İdare Konseyi üyelerine Şirket konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve başka süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları mucibince müsaade verilmesine dair karar alınması
13 – Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir yahut menfaat konusunda ortaklara bilgi verilmesi
14 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden alakalı taraf süreçleri hakkında hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi
15 – 2022 ? 2023 yılında gerçekleştirilen Hisse Geri Alım Programı hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve karara bağlanması
16 – Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Kervan Besin – Olağan Genel Şura İlan Metni.pdf – İlan Metni
EK: 2 Kervan Besin – Olağan Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı

Genel Şura Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Heyet Sonuçları Şirketimiz Kervan Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2022 yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı 03.05.2023 tarihinde yapılmış olup genel konsey sonuçlarına ait Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.
Gündemin 1. unsuru uyarınca toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Sn. Aylin Erküvün tarafından birebir anda açıldı. Açılış konuşması yapıldı. Bakanlık Temsilcisi kelam alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara rastgele bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Ömer Yüksel önerildi. Ömer Yüksel’in seçilmesi ile ilgili önerge verildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Ömer Yüksel mevcudun oy birliğiyle seçildi. Toplantı Lideri, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Aylin Erküvün’ü ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Emrah Temel’i görevlendirdi.
2- Gündemin 2. hususu uyarınca Toplantı tutanaklarının Genel Şura ismine imzası oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanaklarının Genel Heyet ismine imzası konusunda yetki verildi. Toplantı Lideri gündemi okudu gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme husus eklenmesine ait rastgele bir talep olup olmadığını sordu. Rastgele bir talep olmadığı tespit edildi.
3- Gündemin üçüncü hususu uyarınca, Toplantı lideri 2022 yılı hesap periyoduna ilişkin İdare Konseyi Faaliyet raporunun genel şura toplantısından üç hafta evvel şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Heyet Sistemi’nde kamuya duyurularak hisse sahiplerinin incelemesine açıldığı konusunda bilgi verdi. Bu nedenle verilen önerge doğrultusunda faaliyet raporunun okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. İdare konseyi faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirketin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Şirket yöneticisi Sn. Yusuf Çezik tarafından bilgi verildi. Verilen bilgiler sonrasında İdare Konseyi Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Kelam alan olmadı.
4- Gündemin dördüncü unsuru uyarınca, Toplantı lideri şirketin 2022 yılı hesap periyoduna ilişkin Bağımsız Kontrol raporunun genel heyet toplantısından üç hafta evvel şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Heyet Sistemi’nde kamuya duyurularak hisse sahiplerinin incelemesine açıldığı konusunda bilgi verdi. Bağımsız kontrol raporunun okunmuş sayılması önergesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.Bağımsız kontrol rapor özeti, hazırlayan Yeditepe Bağımsız Kontrol ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi”ni temsilen katılan Sn.Uğur Metin .tarafından okundu.
5- Gündemin beşinci unsuru uyarınca, Toplantı lideri şirketin 2022 yılı hesap devrine ilişkin bilanço, kar ve ziyan hesaplarının (finansal tablolarının) genel şura toplantısından üç hafta evvel şirket merkezinde, şirket kurumsal internet sitesinde, ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Konsey Sistemi’nde kamuya duyurularak hisse sahiplerinin incelemesine açıldığı konusunda bilgi verdi. 2022 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ait verilen teklifin oylanması sonucunda, 2022 yılı hesap periyodu ile ilgili bilanço ve kar ziyan hesaplarının okunmuş sayılmasına oy birliğiyle karar verildi. Şirket yöneticisi Sn. Yusuf Çezik.tarafından bilgi verildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı. Kelam alan olmadı. 2022 yılı hesap periyoduna ilişkin finansal tabloların kabulü oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
6-. Gündemin altıncı unsuru uyarınca, Toplantı Lideri tarafından, Şirketin 2022 yılı hesap periyoduna ait olarak kâr dağıtımı ile ilgili idare şurası teklifinin şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Konsey Sistemi’nde kamuya duyurulmuş olduğu hakkında bilgi verilerek, İdare konseyinin Şirketin 2022 yılı hesap periyodunda elde ettiği karın dağıtımına ait teklifi okundu. İdare heyetinin Buna nazaran Şirketimiz İdare Konseyi’nin 13 Mart 2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net devir kârından – Türk Ticaret Kanunu’nun 519/(1) unsuru mucibince 16.128.429 TL Genel Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, 3 – Sermaye Piyasası Şurası’nın kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 60.000.000,00 TL’lik (1 TL’lik hisse başına 0,250000 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %25,0000) kısmının, (net 54.000.000,00 TL – 1 TL’lik hisse başına 0,2250 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %22,5000) nakit kâr hissesi olarak ortaklara dağıtılmasına, – Türk Ticaret Kanunu’nun 519/(2) hususu mucibince 4.800.000,00 TL Genel Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, – Kalan kârın Harika Yedek Akçe olarak ayrılmasına, – İdare Heyetimizin kar hissesi dağıtım teklifinin birinci yapılacak Genel Kurulumuz’da onaya sunulmasına, – Temettü bedellerinin 8 Ağustos 2023 tarihinde ödenmesine, – İşbu kar dağıtım teklifine ait kararımızın ve Sermaye Piyasası Şurası kararları çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun kamuya açıklanmasına, karar verilmiştir. Okunmuş olan karar teklifi ve toplantı başkanlığına verilen nakit temettü ödeme tarihinin 8 Ağustos 2023 olması istikametindeki önerge oylamaya sunuldu. kabulüne oy birliğiyle ile karar verildi.
7. Gündemin 7. unsuru uyarınca İdare Heyeti üyelerinin ibrasına geçildi. İdare Şurası üyelerinin ibrası oya sunuldu. İdare Konseyi üyeleri ibra oylamasında kendilerine ilişkin hisselerden doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 2022 yılı hesap devrine ait olarak misyonda bulundukları periyot itibariyle Sn. Mehmet Şükrü Başar, Sn. Mahmut Koçum, Sn. Fikret Başar, Sn. Burhan Başar, Sn. Mehmet Koca, Sn. Ömer Yüksel’in 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle farklı başka ibralarına oy birliği ile karar verildi.
8 – Gündemin 8. unsuru uyarınca İdare heyeti üyelerine, vazifeleri müddetince ve bu sıfatları sebebiyle ödenecek fiyatların tespitine geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda toplantı lideri idare heyeti üyelerine ödenmesi önerilen fiyatları açıkladı. İdare Konseyi Üyelerine aylık toplamda net 205.000 TL, Bağımsız idare konseyi üyelerine aylık toplamda net 100.000 TL, fiyat ve huzur hakkı ödenmesi oya sunuldu, 5.843.564 adet red oyuna rağmen 111.534.760,16 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
9- Gündemin 9. Unsuru uyarınca, Şirketin 2023 yılı hesap periyodu hesap ve süreçlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kontrolü için Yeditepe Bağımsız Kontrol ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ‘nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ait Şirket İdare Konseyi’nin 31.03.2023 tarihli teklifi okundu.Bağımsız Kontrol şirketi seçimi ile ilgili önerge verildi.Önerge oya sunuldu, Yeditepe Bağımsız Kontrol ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 2023 yılı hesap devri için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10- Gündemin 10. unsuru uyarınca, Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince İdare Heyeti Üyeleri ve Üst seviye yöneticiler için ?’Ücretlendirme Politikası” hakkında hisse sahiplerine bilgi verildi.
11- Gündemin 11.maddesi uyarınca, 2022 yılı hesap devrinde 3.249.895 TL fiyatında bağış ve yardımda bulunulduğu hakkında bilgi verildi. 2023 yılı hesap devrinde yapılacak bağışların üst sonunun konsolide temel faaliyet karının %2 olarak tespitini içeren İdare konseyi önergesi oya sunuldu. 5.843.564 adet red oyuna rağmen 111.534.761,16 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
12- Gündemin 12.maddesi uyarınca idare konseyi üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren yahut girmeyen işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve öteki süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Hususları yeterince müsaade verilmesine dair karar alınmasına ait 16. hususuna geçildi. Bu husus kapsamında idare konseyi üyelerine, Şirket’in faaliyet konusuna giren yahut girmeyen işleri, şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve öteki süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Unsurları mucibince müsaade verilmesi hususu oya sunuldu, 2 adet red oyuna rağmen 117.378.322,16 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
13- Gündemin 13. unsuru uyarınca Şirketimiz tarafından 3. bireyler lehine 2022 yılı hesap devrinde verilmiş olan rastgele bir teminat, rehin ve ipotek, hakkında Şirket Yöneticisi Sn. Yusuf Çezik tarafından bilgi verildi. 2022 yılı mali tablo dipnotlarında teminat, rehin ve ipoteklere ait meblağ bilgisi yer almaktadır.
14- Gündemin 14.maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri kapsamında alakalı taraflara 2022 yılı içerisinde yapılan süreçler hakkındaki bilginin mali tablolar 5 No’lu dipnotunda yer aldığı. Şirketimiz www.kervangida.com adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda hisse sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğu genel konseye bildirildi. Şirket yöneticisi Sn. Yusuf Çezik tarafından bilgi verildi.
15- Gündemin 15.maddesi uyarınca 2022-2023 yılı hisse geri alım programı ile ilgili olarak İdare şurası kararı okundu. Kervan Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15/02/2023 tarih ve 2023/02 no.lu İdare Şurası Kararı ile Şirket hisselerinin geri alımına yönelik aşağıdaki kararlar alınmıştır. Şirketimizin Borsa İstanbul’da süreç gören hisselerinin, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünüldüğü durumlarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak hedefiyle, 1. Sermaye Piyasası Şurası’nın 14.02.2023 tarihli ve 9/177 sayılı kararı dikkate alınarak 21.07.2022 tarihli İdare Heyeti Kararı’nda belirtilen geri alım programının revize edilmesine ve gerekli görüldüğü durumlarda Borsa İstanbul’da süreç gördüğümüz pazarda Şirket tarafından hisse geri alım süreçlerinin yapılabilmesine, 2. Hisse geri alımı için ayrılabilecek azami fon meblağının 300.000.000 TL ve geri alınacak azami pay adedinin ise 12.000.000 adet olarak belirlenmesine, 3. Hisse geri alım programının azami müddetinin 3 yıl olarak belirlenmesine, 4. Gerekli görüldüğü takdirde geri alımın yapılması konusunda şirket idaresinin yetkilendirilmesine, 5. Şirketimizin hisselerinin geri alımı süreçleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve hisse geri alımına ait kararın birinci Genel Konsey Toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir. Genel konseye bilgi verildi. Gündem unsuru oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
16.Toplantı lideri tarafından Türk Ticaret Kanununca aranan toplantı nisabının toplantı mühletince var olduğunun tespitini takiben gündemde görüşülecek diğer bir konu da kalmadığından toplantıya son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Şura Kararları Tescili
Genel Şura Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.05.2023

Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 KERVAN BESİN TUTANAK.pdf – Tutanak
EK: 2 KERVAN BESİN HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Kervan Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2022 yılı Olağan Genel Şura Toplantısı 03.05.2023 tarihinde yapılmış olup genel şura sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150614

BIST

Share this content:

Yorum gönder